Ngành Kiểm lâm Phú Yên: Hướng tới mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững”

KTNT Thời gian qua, Kiểm lâm Phú Yên đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng trong việc thực thi pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo và điều hành.

kl.jpg

Năm 2020, Kiểm lâm Phú Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền đến từng chủ rừng, triển khai phổ biến Luật Lâm nghiệp đến từng địa bàn, nhằm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng sử dụng và phát triển rừng đúng mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững”.

Sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển loại rừng cho các huyện : Sơn Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa, TX. Sông Cầu và một doanh nghiệp; Các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Sông Hinh sẽ tiếp tục xin chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Và tăng cường công tác bảo vệ rừng, kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; đồng thời hướng dẫn các chủ rừng chuẩn bị cây giống lâm nghiệp có chất lượng tốt, trồng rừng 8.271ha, đạt 138% so với kế hoạch, chăm sóc 18.000 ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.367ha, khoán bảo vệ rừng 35.325ha.

Năm 2021, toàn ngành Kiểm lâm Phú Yên phấn đấu bảo vệ tốt 100% rừng tự nhiên hiện có (127.000 ha), trong đó duy trì hợp lý, ổn định diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; Hạn chế mức thấp nhất do cháy rừng, phá rừng gây ra (cả về số vụ và mức độ thiệt hại); Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 46% (năm 2020 là 45%).

Để đạt được tỷ lệ che phủ rừng, các hạt kiểm lâm trên địa bàn tiếp tục hướng dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gieo ươm cây giống, các đơn vị và cá nhân tham gia trồng rừng (6.000ha); chăm sóc rừng trồng (18.000ha); khoán bảo vệ rừng (37.000ha); khoanh nuôi tái sinh rừng (1.000ha); trồng cây phân tán (01 triệu cây).

Nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng của Phú Yên, trước mắt, ngành Kiểm lâm sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2025. Đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng trồng rừng, quản lý, sử dụng rừng trồng theo phương án quản lý rừng bền vững; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Chỉ thị số 13 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Từ đó đến nay, Phú Yên đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện qua công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn”. Đây là hành lang pháp lý để ngành Kiểm lâm thực thi Luật Lâm nghiệp hiệu quả; là tiền đề hướng đến mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững”.

 

 

Phi Công

Ý kiến của bạn